Για τη μεθοδικότερη διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού έργου, το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών, τη σύνθεση των οποίων αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής.
 
Οι πολιτικές κομματικές ομάδες στη Βουλή εκπροσωπούνται δεόντως σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές διακρίνονται σε μόνιμες, που αντιστοιχούν στα συναφή υπουργεία, σε προσωρινές, σε συνιστώμενες για ορισμένο σκοπό (ad hoc επιτροπές) και σε ειδικές επιτροπές. Κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ένα δεύτερο τουλάχιστο του αριθμού των μελών της. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Οι επιτροπές μελετούν τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή για ψήφιση και όλα τα θέματα που εγγράφονται στην ολομέλεια και παραπέμπονται σ’ αυτές. Κάθε επιτροπή μπορεί αυτεπάγγελτα, εκτός από τα θέματα που παραπέμπει σ’ αυτήν η ολομέλεια, με απόφασή της, να εξετάσει, στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, και οποιοδήποτε άλλο θέμα συναφές με τις αρμοδιότητές της.
 
Ο Νίκος Νουρής για τη βουλευτική θητεία 2016 – 2021 είναι μέλος τριών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών:
Της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών
Της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας
Παράλληλα διετέλεσε μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι τον Μάϊο του 2016.
 

 
 
Περισσότερα για τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές:
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελετά κυρίως θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργείου.
Ειδικότερα, η επιτροπή αυτή εξετάζει, ανάμεσα σ’ άλλα, νομοσχέδια, προτάσεις νόμου, κανονισμούς και θέματα που αφορούν τον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων, την προστασία της μητρότητας, την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, τα δημόσια βοηθήματα, την κοινωνική σύνταξη, τα ταμεία προνοίας των εργαζομένων, την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι των εργαζομένων, την κοινωνική ευημερία, τα κέντρα ενηλίκων και τις στέγες ηλικιωμένων, τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, καθώς επίσης θέματα απασχόλησης στην Κύπρο ξένου εργατικού δυναμικού, κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελετά κυρίως θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.
Ειδικότερα, η επιτροπή αυτή εξετάζει, ανάμεσα σ’ άλλα, νομοσχέδια, προτάσεις νόμου, κανονισμούς και θέματα που σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις παραλίες, την υδατοπρομήθεια, την πολεοδομία, τους αλλοδαπούς, τους αιτητές πολιτικού ασύλου, τα αποχετευτικά συστήματα, την υδατοπρομήθεια, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, καθώς επίσης και θέματα που σχετίζονται με τους εκλογικούς νόμους, την πολιτική άμυνα, κ.ά.
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας είναι αρμόδια για θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο τομέα και την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή επιλαμβάνεται του νομοθετικού έργου και της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου σε θέματα που σχετίζονται με την παροχή ιατρικών, παραϊατρικών, ψυχιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών, την παροχή και διακίνηση φαρμάκων, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Γενικού Χημείου του κράτους και τη λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Επίσης εξετάζει θέματα που αφορούν τα τρόφιμα, την παροχή νοσηλείας σε διάφορες κατηγορίες ασθενών, τη διακίνηση ναρκωτικών, κ.ά.
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξετάζει θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και των ημικρατικών οργανισμών που λειτουργούν υπό την εποπτεία του.
Ειδικότερα, η εν λόγω επιτροπή εξετάζει σχέδια νόμου και κανονισμούς που εμπίπτουν στον τομέα της αρμοδιότητάς της και ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, τη βιομηχανία και τον τουρισμό, το συνεργατισμό, τα κυπριακά πρότυπα και τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων, το φάσμα της δράσης των εταιρειών, τα θέματα των πετρελαιοειδών, την ενεργειακή πολιτική, την προστασία του Κύπριου καταναλωτή και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, την ανάπτυξη και προβολή της κυπριακής οικοτεχνίας-χειροτεχνίας, κ.ά.
 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ασχολείται με θέματα που αφορούν την προστασία και διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
Στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της επιτροπής αυτής εμπίπτει η νομοθετική εργασία που αφορά την προστασία της ατμόσφαιρας, των υδάτων -υπέργειων και υπόγειων- και του εδάφους από όλες τις πηγές ρύπανσης.
Στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, η εν λόγω επιτροπή ασχολείται με την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από όλες τις πηγές ρύπανσης και ειδικότερα τη βιομηχανική ρύπανση, την ηχορύπανση, την απόρριψη βιολογικών και χημικών αποβλήτων, καθώς και την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από επεμβάσεις και άλλες δραστηριότητες που αλλοιώνουν ή τείνουν να αλλοιώσουν το χαρακτήρα του. Ασχολείται επίσης με την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προστασία των θαλάσσιων υδάτων, της άγριας ζωής και βλάστησης και την προστασία χώρων με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία.